تیتر ۲۰

۲۶۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید خوراک به دامداران اختصاص یافت

سرپرست بانک کشاورزی از تخصیص ۲۶۳ میلیارد ریال اعتبار برای دامدار کارت خبر داد و گفت: متقاضیان واجد شرایط به شعب این بانک مراجعه کنند.

کلیدواژه: