تیتر ۲۰

اظهار تاسف مکزیک از گمنامی ادبیات ایران در جهان

نماینده سفارت مکزیک در ایران معتقد است با وجود آثار فاخر موجود در زبان و ادبیات فارسی، اغلب این آثار در کشورهای خارجی ناشناخته است.

کلیدواژه: