تیتر ۲۰

خروج ۶ واگن باری از خط آهن

لرستان ۶ واگن باری در بلاک بیشه - قارون در محدوده لرستان از ریل خارج شد.

کلیدواژه: